مدیران و اعضاء هیئت مدیره

مدیران و اعضاء هیئت مدیره

مالک خلیلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

عباس امامی

رئیس هیئت مدیره

بهزاد جلیلی

مدیر مالی

هادی قليچ خانی

مدير عمليات

محمد فرومدی

رئیس حراست

مجید محمد پناهی ها

مدیر بازاریابی و فروش خدمات

پیمایش به بالا